Privacy-beleid

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via het aanmeldingsformulier verzameld worden, namelijk: je naam en voornaam, geboortedatum, adres, emailadres en telefoonnummer, de naam van de persoon die je doorverwees, de aanduiding van voor wie je hulp zoekt, de korte schets van je aanmeldings-klacht, je beschikbaarheid voor eventuele afspraken, worden gebruikt om contact met je op te nemen, je te informeren en het hulpverleningsaanbod zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op je vraag.

Enkel de coördinatrices van het huis, Mylène Banken en Heidi Pellens, hebben toegang tot deze persoonsgegevens, door in te loggen op een geautoriseerd domein met een wachtwoord. In-dien je ervoor kiest een psychotherapeutisch traject op te starten, dan worden de aanmel-dingsgegevens gedeeld met de therapeut aan wie je vraag werd toegewezen. Deze persoonsge-gevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden, tenzij een schriftelijk document hier je expliciete toestemming voor vroeg. De persoonsgegevens worden bovendien niet voor andere doeleinden aangewend dan deze hierboven vermeld, tenzij hier je schriftelijke toe-stemming voor werd gevraagd.

De therapeut aan wie je vraag werd toegewezen, houdt een elektronisch patiëntendossier bij, eventueel aangevuld met een papieren dossier, waaraan deze persoonsgegevens toegevoegd worden. Het elektronisch patiëntendossier is gekoppeld aan een geautoriseerd systeem (QIT-Online) en beveiligd met een persoonlijk wachtwoord. Het papieren dossier, indien van toepassing, wordt in het staflokaal van Het Huis voor Psychotherapie bewaard, in een afgesloten kast, waartoe enkel de therapeuten van Het Huis voor Psychotherapie toegang hebben met een sleutel. Na beëindiging van het psychotherapeutisch traject, blijven de verzamelde persoonsgegevens nog drie jaar bewaard in het Huis voor Psychotherapie. Dit laatste om je eventuele heraanmelding vlot te laten verlopen.

Overleg met andere hulpverleners

De psychotherapeuten van Het Huis voor Psychotherapie overleggen met elkaar over je therapeutisch traject. Indien nodig, overleggen zij ook met hulpverleners buiten Het Huis voor Psychotherapie. Voor dit laatste zal expliciet je toestemming worden gevraagd. Beide vormen van overleg hebben als doel de hulpverlening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en zo goed mogelijk af te stemmen op je hulpvraag.

Alle psychotherapeuten van Het Huis zijn gebonden aan het beroepsgeheim, en gaan bijgevolg vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die ze verkregen. Dit is conform de deontolo-gische beroepscode voor psychologen, waaraan alle psychologen, ongeacht hun statuut, sector of arbeidsreglement, juridisch gebonden zijn. Deze code schetst de voornaamste gedragsregels die psychologen moeten respecteren. Zo biedt zij hen een leidraad voor een ethisch correcte beroepspraktijk. Meer informatie hierover kan je hier vinden.

De externe hulpverleners met wie indien nodig overlegd wordt, zijn eveneens gebonden aan beroepsgeheim, dat voortvloeit uit hun specifieke beroepscode. Voorafgaand aan dit overleg, bespreekt je psychotherapeut mondeling met jou welke andere betrokken hulpverlener over-leg gewenst is, alsook over welke informatie gedeeld wordt. Indien je niet bereikbaar bent voor deze mondelinge bespreking, én overleg toch onontbeerlijk lijkt voor je gezondheid of die van andere betrokkenen, dan wordt rechtstreeks contact opgenomen met andere (reeds betrokken) hulpverleners.